Výběrové řízení na rezidenční místo v oboru VPL

Výběrové řízení na rezidenční místo

Název vyhlašovatele : MIHOMED s.r.o.

Sídlo vyhlašovatele : Na Běhání 298, 403 17 Chabařovice

IČ: 042 44 001

ordinace VPL v na adrese : Mlýnská 396, 40331 Ústí nad Labem

Místo pro podání přihlášky do výběrového řízení : Mlýnská 396, 40331 Ústí nad Labem

Kontakt  tel.478471111 email: medul@post.cz    datová schránka ID  m426pc8

Výše uvedený vyhlašovatel tímto vyhlašuje dne 27.6.2024 (výběrové řízení na jedno rezidenční místo lékaře v oboru Všeobecné praktické lékařství

Termín pro podání přihlášek je do  22.7.2024

Přihláška do výběrového řízení -  ke stažení na :

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/2312/6632/P%C5%99%C3%ADloha%201%20-%20P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.xls

Povinné přílohy přihlášky :

• osobní dotazník - ke stažení na :

https://mzd.gov.cz/wp-content/uploads/wepub/2312/6633/P%C5%99%C3%ADloha%202%20-%20Osobn%C3%AD%20dotazn%C3%ADk.xls

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu lékařského povolání (ne starší 3 měsíců)

• výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku (ne starší 3 měsíců )

• neověřená kopie potvrzení o zařazení do oboru specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství

• neověřená kopie dokladů o odborné způsobilosti

• neověřená kopie dokladů o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné

způsobilosti, pokud ji získal

Hodnotící kritéria:

a) zájem o práci v oboru VPL       1-10 bodů

b) zájem o výkon povolání v daném regionu        1-10 bodů

c) předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL               1-10 bodů

d) komunikační schopnosti          1-10 bodů

Celkem 4-40 bodů

Způsob hodnocení:

PODPRŮMĚRNÉ hodnocení 1-3 body - PRŮMĚRNÉ hodnocení 4-6 bodů - NADPRŮMĚRNÉ hodnocení 7-10 bodů

Stanovuje se pořadí kandidátů podle počtu získaných bodů (minimum 4 - maximum 40  bodů  27.6.2024                                                                                            MUDr Michal HONDL

Od

Do